ࡱ> LNKs R9bjbj))p>CfCf\*ff$&&&PvD&>>TTT$!a$J-TT4FFFTTFFFFT0Fr0F$$F$F,F$fb : DN2: Ym_lwhQǏ z] zTՋp0W:S3ubh 3ubUSMO***^SU\T9eiYXTO0***^OO?bTWaN^@\USMO0W@W*************0***********Ջp]\O #N***0***LR*****0****Ջp]\O T|N***0***LR*****0*****Kb:g***********0*********5uP[ {********0********b_U\hQǏ z] zT Ջpyvyv Ty^ĉ!j3 yvbDNCQ ******] z***3****NCQb3ubhQǏ z] zT ՋpON ON Ty;N%D(*****] zT2u~02u~0******3ubUSMO 3ubUSMOlQz eg t^ g el:SQՋpyv TecNDN2 ՋpON TecNDN30 fPgef 103ubՋp0W:S^ TecO@b(W0WNl?e^ Ta3ubvfNbfPgeb(W,g3ubh N~{r Ta av^vz 20 b_U\hQǏ z] zTՋpyv ,.68:>PRTζzcM9M##*h/B*KHOJPJQJ^JaJo(ph'h"B*KHOJPJQJ^JaJph*h"B*KHOJPJQJ^JaJo(ph-hvhJ`B*KHOJPJQJ^JaJph0hvhJ`B*KHOJPJQJ^JaJo(ph hihJ`CJ OJPJQJaJ #hihJ`CJ OJPJQJaJ o(/hJ`@B*CJ KHOJPJQJ^JaJ ph/h.@B*CJ KHOJPJQJ^JaJ ph2hJ`@B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph .8lnxNkd$$IfTl0% t0%644 laytT $$1$Ifa$gd $$1$Ifa$gd$a$gdJ` $1$G$H$a$gdJ`TXjlnvxz     $ ռt뼵t뼼tt뼵t뼼tt'h"B*KHOJPJQJ^JaJph*h"B*KHOJPJQJ^JaJo(ph-hvhJ`B*KHOJPJQJ^JaJph hhJ`0hvhJ`B*KHOJPJQJ^JaJo(ph*h/B*KHOJPJQJ^JaJo(ph'h/B*KHOJPJQJ^JaJph-~ppbpb $$1$Ifa$gd $$1$Ifa$gdkd$$IfTl0% t0%644 laytT  . XJJ?J? $1$Ifgd $$1$Ifa$gdkd>$$IfTl\]%?3 t0%644 laytT$ , . 0 4 6 8 L P ` b f h l n p t ~ ˲q[벲qq[TT hh"*h/B*KHOJPJQJ^JaJo(ph'h"B*KHOJPJQJ^JaJph*h"B*KHOJPJQJ^JaJo(ph-hvh"B*KHOJPJQJ^JaJph0hvh"B*KHOJPJQJ^JaJo(ph hhJ`0hvhJ`B*KHOJPJQJ^JaJo(ph'h/B*KHOJPJQJ^JaJph . 0 6 b h n XJ?JJ? $1$Ifgd" $$1$Ifa$gd"kd$$IfTl\]%?3 t0%644 laytT XLLLLL $$Ifa$gd"kd$$IfTl\]%?3 t0%644 laytT VH:// $1$Ifgd" $$1$Ifa$gd" $$1$Ifa$gd"kdo$$IfTl4\]%?3 t0%644 laytT      " $ & ( * , . B D L N P X Z b d f h j r t x | ҾҥҾҥҾҥ螥t興'h}B*KHOJPJQJ^JaJph*h}B*KHOJPJQJ^JaJo(ph hh"0hvh"B*KHOJPJQJ^JaJo(ph'hB*KHOJPJQJ^JaJph*hB*KHOJPJQJ^JaJo(ph-hvh"B*KHOJPJQJ^JaJph-   VH:// $1$Ifgd" $$1$Ifa$gd" $$1$Ifa$gd"kd2$$IfTl4\]%?3 t0%644 laytT  " VH:// $1$Ifgd" $$1$Ifa$gd" $$1$Ifa$gd"kd$$IfTl4\]%?3 t0%644 layt}T" $ & ( * , VH:// $1$Ifgd" $$1$Ifa$gd" $$1$Ifa$gd"kd$$IfTl4\]%?3 t0%644 layt}T, . D N P Z d VHHHHH $$1$Ifa$gd"kd{$$IfTl43\]%?3 t0%644 layt}Td f h t i[G[$$1$IfWD`a$gd" $$1$Ifa$gd"kd>$$IfTl4F]%? t0%6  44 laytT|    " $ & : > F ֿuuuuhhhhJ`OJPJQJaJo('h"B*KHOJPJQJ^JaJph*h"B*KHOJPJQJ^JaJo(ph0hvh"B*KHOJPJQJ^JaJo(ph hh"-hvh"B*KHOJPJQJ^JaJph'h}B*KHOJPJQJ^JaJph*h}B*KHOJPJQJ^JaJo(ph% i[G[$$1$IfWD`a$gd" $$1$Ifa$gd"kd$$IfTl4F]%? t0%6  44 laytT i[G[$$1$IfWD`a$gd" $$1$Ifa$gd"kd$$IfTl4F]%? t0%6  44 laytT i[G[8$$1$4$Ifa$gd"$$1$IfWD`a$gd" $$1$Ifa$gd"kd] $$IfTl4F]%? t0%6  44 laytT $ & f h x aX:5gdL$0dh-D1$G$H$M WD`0a$gdJ` $1$a$gdJ`kd $$IfTl0% t0%644 laytT$$1$4$Ifa$gd" $$1$Ifa$gd"F H ^ ` b d f h v x | 888 88ʷooomo`S`hGCJOJPJaJo(hI CJOJPJaJo(Uh1WZh1WZCJOJPJaJo(h/CJOJPJaJhCJOJPJaJo(h/CJOJPJaJo("hX#hL5CJOJPJ\aJ%hX#hL5CJOJPJ\aJo(hJ`CJOJPJQJaJhLbhJ`OJPJQJaJhJ`OJPJQJaJo(hJ`OJPJQJaJx \888888888888889 9 99$a$ $1$G$H$a$gd_,gdI gdV ^cO yvQV{fPgebyb YeN [ R-Nyv^cO{v Rf fnxĉ!jSbD 30 b3ubhQǏ z] zTՋpON vfOnc %Ngbgq 0 vsQDOD(fN 0   PAGE \* MERGEFORMAT 3 8888 8$8&848:8@8D8X8Z8\8^8b8v8~8888888888888888򖖖yj[[h1WZhLCJOJPJaJhGhLCJOJPJaJhVh)CJOJPJaJo(hCJOJPJaJo(hVCJOJPJaJo(h)h)CJOJPJaJo(h/CJOJPJaJhlCJOJPJaJhI CJOJPJaJo(hGCJOJPJaJo(h.!CJOJPJaJo(h)CJOJPJaJo( 888888888888888899999 9 99ұŭh'h/h/OJPJQJmHnHsHuhBZhOJPJQJ!jhBZhOJPJQJUhi}jhi}Uh1WZhLCJOJPJaJo(6182P:p. A!"#$%S 6182P:pl. A!"#$%S $$If!vh#v#v:V l t0%6,55/ ytT$$If!vh#v#v:V l t0%6,55/ ytT$$If!vh#v#v?#v3#v :V l t0%6,55?535 / ytT$$If!vh#v#v?#v3#v :V l t0%6,55?535 / ytT$$If!vh#v#v?#v3#v :V l t0%6,55?535 / ytT$$If!vh#v#v?#v3#v :V l4 t0%6+,55?535 / ytT$$If!vh#v#v?#v3#v :V l4 t0%6+,55?535 / ytT$$If!vh#v#v?#v3#v :V l4 t0%6+,55?535 / yt}T$$If!vh#v#v?#v3#v :V l4 t0%6+,55?535 / yt}T$$If!vh#v#v?#v3#v :V l43 t0%6+,55?535 / yt}T$$If!vh#v#v?#v:V l4 t0%6+,55?5/ ytT$$If!vh#v#v?#v:V l4 t0%6+,55?5/ ytT$$If!vh#v#v?#v:V l4 t0%6+,55?5/ ytT$$If!vh#v#v?#v:V l4 t0%6+,55?5/ ytT$$If!vh#v#v:V l t0%6,55/ ytTx666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@66666 OJPJQJ_HmH nHsH tHJ`J J`cke $1$a$ CJKH_HaJmH nHsH tH$A $ ؞k=W[SOBi@B 0nfhCݓvUA 6F͌n|QsAX\ >8O( b\'X77?ڐ!@5?2XY}XFKp GH%Vވ b׫|G_9Ѣ`(B-)( b"{G|07`]PEB_?1r!?S`m-ʥV_\ĵJNS.j4Cw\+ZxC筲/-xkP//z֯A)_BJP5f CFr]]*Q Yv)CeCP@$=9I!_vHB%(fV va ߒ602- "O9IdͿ Z}r'=ySZ%{W<wo~ omͩv{_8}:oq3]ac.`/& 1%@)+-Z ȁcۏ9T" X;adwuƝ^lnmM]\('PbKe#bc{lcwK 6qKzV6B$L\!ޖov{uF]n# ]L-7Bc".$C΄M\KHt)Z,Kf~APܜaߥFrIF.;1dFą84(twk>VϮšQw[Yۙ!®R#nq̎8R{ccާuX>IlcWbFv fNall \ᙠ8B|=V>LI}:^ DVSn<<s< /,ݔyoZ"-XETsbc~h0pd<F7qsGqǭتUtՒfn~i0> LDCY,XW#HGe lܸd|0duޑChϐPڑw>ufІE%=qvQ90`ǙȰR@x pf]6H:EuvVd^(gpL%Ste5@(ً0$$E$} Ns;{/,,+P-jYTk~" q0TPϢ>#̙V=ˀ<ݥvH[$tIhO-xj<4.<= mR+Q.5qͯ!e(C82Q#W.Dxҗ<}/SY.d0u.:i5ܣ$jYhkV\[򡑃A!K3Ɗtz >λZ`%N88zt"Hr8 ^So YsiZvwQ:uDM;YS.}jd{jSnuҮ{Q4iU5U̲0ks\7X\ 5i/Z77'd]u j1bXU͞ڽc3IU2S;緬G8:?g-, gs~unfC(MrT Jxi D=deCn PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!Rtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] >8> ))))))))),T$ | F 889 .  " , d x 9 $&,!@ @H 0( 0( B S ?(,57;IJ\_cdhjpqw{"&-1:F]fy|/W\^_abdegh49.X\^_abdegh3337"(:V[y.W\^_abdegh(5IUcgpu[vny1JI bV~vlhA)mdL"!.!O!u# &7)Y+_,e|,j0W7 8x9$<R<'=:.=;>!DG=LP<.PW5Z1WZL[ZM_X_J`g%hP=hHKmwoTpv2uCuppu(z*{o{-}.?gMFW+s="e\6IMlo En <-:}/X d5H^/|25~/G}] #3Cg_-Y] '$F^i})sc;kXQfcb2q/fdy?,4zG5\^@WWWW%( 8Unknown G*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial-= |8N[;([SOSimSun;= |8ўSOSimHei;5 N[_GB23127.@Calibri9,|8I{~ Light?|8I{~DengXianA$BCambria Math 1hsxgB4|x2WZZ?!%),.:;>?]}  & 0 2 3 : !6"000 0 0 0000006:>@DZ\^ =@\]^$([{ 0 0 000000Y[];[[[3qHP $PJ`2! xxn(f Windows (u7blenovoOh+'0t $ 0 < HT\dlWindows û Normal.dotmlenovo50Microsoft Office Word@ʢ/@hߡS@՝sR@Z՜.+,0 X`px China[ !"#$%&')*+,-./0123456789:<=>?@ABDEFGHIJMRoot Entry FPSOData 1Table($WordDocumentp>SummaryInformation(;DocumentSummaryInformation8CCompObjn FMicrosoft Word 97-2003 ĵ MSWordDocWord.Document.89q